þþê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ »õ Çñ³íáõÝùþþ
²é³çÇÝ ûÉÇÙådz¹³ÛÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ óáõó³Ï
1999Ã.
 
        гÝñ³å»ï³Ï³Ý ûÉÇÙådz¹³ÛÇ ÷áõÉ ¹áõñë »Ý »Ï»É   13 ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý ÃÇÙª
  1. §¸³íÇó߻ݦ
  2. §²ñÙ³íÇñ¦
  3. §êÛáõÝÇù¦
  4. §ÈáéǦ
  5. §¶»Õ³ñùáõÝÇù¦
  6. §ÞÇñ³Ï³óǦ
  7. §ì³Ý³Óáñ¦
  8. §²ñ³ñ³ï¦
  9. §¶ÛáõÙñǦ
  10. §Þ³Ýæ
  11. §²ñ³·³Íáïݦ
  12. §¼»ÛÃáõݦ
  13. §ÜŹ»Ñ¦
   
               »õ 4 áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ÃÇÙª
   
  1. ºäÐ-1  §Æñ³í³µ³ÝÝ»ñ¦
  2. §Ðñ³ãÛ³ ²×³é۳ݦ ѳٳÉë³ñ³Ý
  3. ºäÐ-2   §Æñ³í³·»ïÝ»ñ¦
  4. §¶É³Óáñ¦ ѳٳÉë³ñ³Ý