§ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ »õ Çñ³íáõÝù¦ ºñÏñáñ¹ ûÉÇÙådz¹³ÛÇ
ÙñóáõÛÃÇ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉǪ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 2000Ã.
 
 
¸³ï³- í³ñáõ- ÃÛáõÝ
ճϳ
߳ϻϳ ٻ
¸
ä˳

1

§Ðñ³ãÛ³ ²×³é۳ݦ ѳٳÉë³ñ³Ý §¶۳ٳ¦
(, ݳϻ)
§ݳ¦
( ٳ)
2
§ »õ ݳϳ¦ () §ݳ¦ §¦
3
§ ¶É³Óáñ¦ (¶ɳ ѳٳ) §ϳ ׻ٳ¦ §¸³íÇó߻ݦ

 

г ѳݹ

ճϳ
§ »õ ݳϳ¦

߳ϻϳ ٻ
- §ϳ ׻ٳ¦
˳ - §ݳ¦