ՀՐԱՆՏ ԱՐԱՅԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

 

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ
/22.11.2016 դրությամբ/

 1. Դատական համակարգը ԱՄՆ-ում. կազմավորման եւ կայացման առանձնահատկությունները, «Օրենք եւ իշխանություն», 1996թ. N 2, 19-23 էջեր:
 2. ԱՄՆ դատական համակարգը, «Նժար», 1997թ., 136 էջ:
 3. Սահմանադրական վերահսկողությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում, «Մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության երաշխիքները» համատեղ սեմինարի նյութերի ժողովածու, 1997թ. Երեւան, 29-43 էջեր:
 4. Մարդու իրավունքների պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքները ՀՀ-ում, ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 1997թ. N 5, 16-17 էջեր:
 5. Մարդու իրավունքների պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքները ՀՀ-ում, «Սահմանադրական վերահսկողությունը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը» թեմայով երեւանյան երկրորդ միջազգային սեմինարի նյութերի ժողովածու, 1997թ., 33-50 էջեր:
 6. Պետական ոչ դատական ինստիտուցիոնալ համակարգը մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում, համատեղ սեմինարի նյութերի ժողովածու, Երեւան, «Տիգրան Մեծ», 1997թ., 96-108 էջեր:
 7. ՀՀ-ում դատական իշխանության կազմակերպման սահմանադրաիրավական հիմունքները, ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2001թ. N 4, 3-16 էջեր:
 8. Սահմանադրական արդարադատության զարգացման միջազգային փորձից, ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2002թ. N 4, 3-20 էջեր:
 9. ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Երևան, «Իրավունք», 2010թ. (30.2 հոդված, 346-359 էջեր, 101 եւ102 հոդվածներ, 974-998 էջեր):
 10. Ընդհանուր իրավասության դատարանի եւ Սահմանադրական դատարանի որոշումների հարաբերակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, Third international conference of judges, Tbilisi, Georgia, 4-5 April, 2005.
 11. Գրավոր քննությունը սահմանադրական արդարադատության պրակտիկայում, ՍԴ տեղեկագիր 2006թ. N 1, 32-40 էջեր:
 12. Անհատական դիմումների գրավոր քննության կարգն ու առանձնահատկությունները, «Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը սահմանադրական արդարադատության պրակտիկայում» խորհրդաժողով, 9-10 դեկտեմբեր, 2008թ. Ստեփանակերտ, ԼՂՀ:
 13. Constitutional Courts and Politics: The experience of Armenia, International Round Table "Politics and Constitutional Justice", University of Regensburg, Germany, November 2012.
 14. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումների իրավաբանական ուժը եւ դրանց կատարման պրակտիկայի որոշ հիմնահարցեր, Международная конференция “Взаимоотношения Конституционного Суда с другими органами государственной власти”, Кишинэу, Молдова, 24-25 сентября 2015 г.
 15. Практика обеспечения сдержек и противовесов Конституционным Судом Республики Армения, международная конференция на тему «Место и значение органа конституционного контроля в еффективном функционировании системы сдержек и противовесов между ветвями государственной власти», Иссык-куль, Киргизия, 9-10 июня 2016г.