ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ TF 025128 (ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՎ ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ) ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

Քաղ. Երեւան, 7 հունվարի 2000 թ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը, նախագահությամբ՝ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գ. Հարությունյանի, կազմով՝ սահմանադրական դատարանի նախագահի տեղակալ Վ. Հովհաննիսյանի, սահմանադրական դատարանի անդամներ Ա. Գյուլումյանի, Հ. Նազարյանի, Ռ. Պապայանի, Վ. Պողոսյանի, Վ. Սահակյանի, Մ. Սեւյանի,

մասնակցությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ՝ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Կ. Գալուստյանի,

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետի եւ 101 հոդվածի 1 կետի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետի, 25 հոդվածի 1 կետի եւ 56 հոդվածի,

դռնբաց նիստում քննեց «Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ Ճապոնական դրամաշնորհի TF 025128 (Էլեկտրաէներգետիկ եւ գազի համակարգի վերակառուցման ծրագիր) համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը։

Գործի քննության առիթը Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի դիմումն է սահմանադրական դատարան։

Լսելով սույն գործով զեկուցող՝ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի անդամ Ա. Գյուլումյանի հաղորդումը, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ներկայացուցիչ Կ. Գալուստյանի բացատրությունները, հետազոտելով համաձայնագիրը եւ գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՊԱՐԶԵՑ.

Քննության առարկա համաձայնագիրը՝ նամակների փոխանակմամբ, Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստորագրվել է 1999 թվականի մայիսի 25-ին: Համաձայնագրով Միջազգային զարգացման ընկերակցությունը, որպես Ճապոնիայի կողմից տրամադրված դրամաշնորհային միջոցների կառավարիչ, Հայաստանի Հանրապետությանը հատկացնում է 186.000 ԱՄՆ-ի դոլար դրամաշնորհ, որի նպատակն է օժանդակել Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմանը ներկայացված՝ էլեկտրաէներգետիկ եւ գազի համակարգի վերակառուցման ծրագրի նախապատրաստմանը:

Դրամաշնորհի տրամադրման նպատակները, ժամկետները եւ պայմանները որոշարկված են նամակհամաձայնագրի հավելվածում։ Դրամաշնորհի միջոցներով ֆինանսավորվելու են էլեկտրաէներգետիկ համակարգի, գազի եւ ջերմամատակարարման ենթահամակարգերի վերակառուցման ու սեփականաշնորհման համար պահանջվող խորհրդատվական ծառայությունները եւ կադրերի վերապատրաստմանն ուղղված ծախսերը:

Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության անունից կատարելու է Ընկերակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է աջակցել այդ աշխատանքների արագ եւ արդյունավետ կատարմանը եւ գնահատել դրանց արդյունքները։

Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է հատուցել բոլոր այն ծախսերի եւ պարտավորությունների դիմաց, որոնք կարող են առաջանալ համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման կապակցությամբ Ընկերակցությանը ներկայացված հայցերի արդյունքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք Ընկերակցության աշխատակիցների կամ օտարերկրյա փորձագետների կոպիտ անզգուշության կամ դիտավորության արդյունք են։ Ըստ համաձայնագրի՝ խորհրդատուների ընտրությունը եւ նրանց գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է բացառապես Ընկերակցության կողմից:

Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է նաեւ այդ աշխատանքների կատարման կապակցությամբ իր տարածքում խորհրդատուներից գանձվող հարկերի վճարման պարտավորությունը:

Դրամաշնորհով ֆինանսավորվող աշխատանքների կատարումը նախատեսվում է ավարտել մինչեւ 2001թ. մարտի 31-ը: Համաձայնագրով նախատեսված են նաեւ դրամաշնորհի միջոցների օգտագործման իրավունքի կասեցման եւ դադարեցման հիմքերը:

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից եւ ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետով, 102 հոդվածի առաջին եւ երրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետով, 67 եւ 68 հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՈՐՈՇԵՑ.

1. Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ Ճապոնական դրամաշնորհի TF 025128 (Էլեկտրաէներգետիկ եւ գազի համակարգի վերակառուցման ծրագիր) համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102 հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է, վերանայման ենթակա չէ, ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

7 հունվարի 2000 թվականի
ՍԴՈ - 209

print page Տպել էջը