ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 28-ԻՆ ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ՝ ԿԻԲԵՌՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՌԱՍԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ՔՍԵՆՈՖՈԲԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՐԱՐՔՆԵՐԻ ՔՐԵԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

Քաղ. Երեւան, 4 հոկտեմբերի 2005թ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը՝ կազմով. սահմանադրական դատարանի նախագահ Գ. Հարությունյանի, սահմանադրական դատարանի նախագահի տեղակալ Վ. Հովհաննիսյանի, սահմանադրական դատարանի անդամներ Կ. Բալայանի, Հ. Դանիելյանի, Ֆ. Թոխյանի, Զ. Ղուկասյանի (զեկուցող), Հ. Նազարյանի,

մասնակցությամբ՝ Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Դ. Հարությունյանի,

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետի, 101 հոդվածի 1 կետի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետի, 25 հոդվածի 1 կետի եւ 56 հոդվածի,

դռնբաց նիստում քննեց «2003 թվականի հունվարի 28-ին Ստրասբուրգում ստորագրված՝ Կիբեռհանցագործությունների մասին կոնվենցիայի «Համակարգչային համակարգերի միջոցով կատարվող ռասիստական եւ քսենոֆոբիական բնույթի արարքների քրեականացման մասին» լրացուցիչ արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը։

Գործի քննության առիթը Հանրապետության Նախագահի դիմումն է սահմանադրական դատարան։

Լսելով սույն գործով զեկուցողի հաղորդումը, Հանրապետության Նախագահի ներկայացուցչի բացատրությունները, հետազոտելով արձանագրությունը եւ գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՊԱՐԶԵՑ.

1. Արձանագրությունն ստորագրվել է 2003թ. հունվարի 28-ին՝ Ստրասբուրգում։

Արձանագրության նպատակը 2001թ. նոյեմբերի 23-ին Բուդապեշտում ստորագրված՝ Կիբեռհանցագործությունների մասին կոնվենցիայի դրույթները համակարգչային համակարգերի միջոցով կատարվող ռասիստական եւ քսենոֆոբիական բնույթի արարքների քրեականացման վերաբերյալ դրույթներով լրացնելն է։

Արձանագրությունը դեռեւս ուժի մեջ չի մտել։

Արձանագրության 9 հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ արձանագրությունը բացվել է ստորագրման Կիբեռհանցագործությունների մասին կոնվենցիան ստորագրած պետությունների համար։

Հայաստանի Հանրապետությունն արձանագրությունն ստորագրել է 2003թ. հունվարի 28-ին՝ Ստրասբուրգում, իսկ Կիբեռհանցագործությունների մասին կոնվենցիան՝ 2001թ. նոյեմբերի 23-ին՝ Բուդապեշտում։

2. Արձանագրությունը սահմանում է «ռասիստական եւ քսենոֆոբիական նյութ» հասկացության բովանդակությունը, Կիբեռհանցագործությունների մասին կոնվենցիայի դրույթները լրացնելուն նպատակաուղղված՝ կիբեռհանցագործությունների տարատեսակները (համակարգչային համակարգերի միջոցով ռասիստական եւ քսենոֆոբիական նյութեր տարածելը, ռասիստական եւ քսենոֆոբիական շարժառիթներով սպառնալը, ցեղասպանությունը եւ մարդկության դեմ հանցագործությունները հերքող, մեղմացնող, դրանց հավանություն տվող կամ արդարացնող նյութեր տարածելը, նշված հանցագործություններին օժանդակելը եւ աջակցելը), ինչպես նաեւ նշված արարքներն իրենց ազգային օրենսդրությամբ քրեականացնելու՝ պետությունների պարտավորությունները։

3. Արձանագրությամբ կողմերը, մասնավորապես, պարտավորվում են ազգային օրենսդրությամբ քրեականացնել արձանագրությամբ սահմանված արարքները, այն է՝ համակարգչային համակարգերի միջոցով ռասիստական եւ քսենոֆոբիական նյութեր տարածելը, ռասիստական եւ քսենոֆոբիական շարժառիթներով սպառնալը, ցեղասպանությունը եւ մարդկության դեմ հանցագործությունները հերքող, մեղմացնող, դրանց հավանություն տվող կամ արդարացնող նյութեր տարածելը, նշված հանցագործություններին օժանդակելը եւ աջակցելը։

4. Արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունները բխում են Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, Ռասայական խտրականության բոլոր ձեւերի վերացման մասին կոնվենցիայով ՀՀ ստանձնած միջազգային իրավական պարտավորություններից, եւ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխան (4 հոդված) կոչված են ապահովելու կողմերի միջեւ հարաբերությունների զարգացումը՝ ՀՀ Սահմանադրության 9 հոդվածով նախատեսված արտաքին քաղաքականության սկզբունքներին համահունչ։

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից եւ ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետով, 102 հոդվածի առաջին եւ երրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետով, 67 եւ 68 հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՈՐՈՇԵՑ.

1. 2003թ. հունվարի 28-ին Ստրասբուրգում ստորագրված՝ Կիբեռհանցագործությունների մասին կոնվենցիայի «Համակարգչային համակարգերի միջոցով կատարվող ռասիստական եւ քսենոֆոբիական բնույթի արարքների քրեականացման մասին» լրացուցիչ արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102 հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է, վերանայման ենթակա չէ, ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ

Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

4 հոկտեմբերի 2005 թվականի
ՍԴՈ - 610

print page Տպել էջը