ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

1968 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-ԻՆ ԼՈԿԱՌՆՈՅՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԵՎ 1979 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28-ԻՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ՝ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ ՀԻՄՆԱԴՐՈՂ ԼՈԿԱՌՆՈՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

Քաղ. Երեւան, 26 դեկտեմբերի 2006թ .

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը՝ կազմով. Գ. Հարությունյանի (նախագահող), Կ. Բալայանի (զեկուցող), Հ. Դանիելյանի, Ֆ. Թոխյանի, Վ. Հովհաննիսյանի, Զ. Ղուկասյանի, Հ. Նազարյանի, Ռ. Պապայանի, Վ. Պողոսյանի,

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետի, 101 հոդվածի 1 կետի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25, 38 եւ 72 հոդվածների,

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «1968 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Լոկառնոյում ընդունված եւ 1979 թվականի սեպտեմբերի 28-ին փոփոխված՝ Արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգում հիմնադրող Լոկառնոյի համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը։

Գործի քննության առիթ է հանդիսացել Հանրապետության Նախագահի դիմումը սահմանադրական դատարան։

Ուսումնասիրելով սույն գործով զեկուցողի հաղորդումը, Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ՝ ՀՀ առեւտրի եւ տնտեսական զարգացման նախարար Կ. Ճշմարիտյանի գրավոր բացատրությունները, հետազոտելով համաձայնագիրը եւ գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՊԱՐԶԵՑ.

1. Համաձայնագիրն ընդունվել է 1968 թվականին Լոկառնոյում՝ արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման համակարգ հիմնադրելու նպատակով։ Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 1971 թվականի ապրիլի 27-ին եւ փոփոխվել է 1979 թվականի սեպտեմբերի 28-ին։

Հայաստանի Հանրապետությունը չի ստորագրել համաձայնագիրը։

Համաձայնագիրն ունի նույն ուժն ու տեւողությունը, ինչ Արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին Փարիզյան կոնվենցիան։

Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասն է հանդիսանում հավելվածը՝ «Միջազգային դասակարգման դասերի եւ ենթադասերի ցանկը»։

Անհրաժեշտ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միանում է 1968 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Լոկառնոյում ընդունված եւ 1979 թվականի սեպտեմբերի 28-ին փոփոխված՝ Արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգում հիմնադրող Լոկառնոյի համաձայնագրին՝ դրա 9-րդ հոդվածի 1-ին կետի դրույթների հիման վրա, որոնց ուժով Արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին Փարիզյան կոնվենցիայի անդամ ցանկացած երկիր, եթե չի ստորագրել համաձայնագիրը, կարող է միանալ դրան։

Արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին Փարիզյան կոնվենցիային Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է 1994 թվականի մարտի 29-ին։

2. Համաձայնագրով սահմանվում է արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման համակարգը, որը ներառում է դասերի եւ ենթադասերի ցանկը, ապրանքների այբբենական ցանկը եւ բացատրական ծանոթագրությունները։

Հարկ է նշել, որ ելնելով սույն համաձայնագրի պահանջներից՝ միջազգային դասակարգումը կրում է բացառապես վարչական բնույթ։ Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր երկիր կարող է դրան վերագրել այն իրավական բնույթը, որն ինքը հարմար է համարում։

3. Համաձայնագրով մասնակից պետություններն արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգումն ընդունելու նպատակով կազմում են Հատուկ միություն։ Համաձայնագրով սահմանվում են Փորձագետների կոմիտեի, Հատուկ միության վեհաժողովի, Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության Միջազգային բյուրոյի եւ Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության Գլխավոր տնօրենի գործառույթները։

4. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է, մասնավորապես, հետեւյալ պարտավորությունները.

- ապահովել, որպեսզի արդյունաբերական նմուշների պահպանություն տրամադրելու իրավունք ունեցող՝ ՀՀ կողմից լիազորված գործակալությունը նմուշն ի պահ հանձնելու կամ գրանցելու պաշտոնական փաստաթղթերում, ինչպես նաեւ դրանք պաշտոնապես հրապարակվելու դեպքում այդ հրապարակումներում նշի միջազգային դասակարգման այն դասերի եւ ենթադասերի համարները, որոնց պատկանում են նմուշներն ընդգրկող ապրանքները,

- կրել Հատուկ միությունում ՀՀ պատվիրակության ծախսերը։ ՀՀ կառավարությունը պետք է ներկայացված լինի մեկ պատվիրակով, որին կարող են օգնել փոխարինող պատվիրակները, խորհրդատուները եւ փորձագետները,

- Հատուկ միության բյուջեն եւ Հատուկ միության շրջանառու ֆոնդին վճարել համապատասխանաբար՝ անդամավճար եւ միանվագ անդամավճար։ Հատուկ միության յուրաքանչյուր երկրի տարեկան անդամավճարը հավասար է այն գումարին, որը հարաբերվում է բոլոր երկրների կողմից Հատուկ միության բյուջե մուծված անդամավճարների ամբողջ գումարին այնպես, ինչպես նրա միավորների քանակն է հարաբերվում վճարներ մուծող բոլոր երկրների միավորների ընդհանուր քանակին։

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից եւ ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետով, 102 հոդվածի առաջին եւ չորրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 63 եւ 64 հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՈՐՈՇԵՑ.

1. 1968 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Լոկառնոյում ընդունված եւ 1979 թվականի սեպտեմբերի 28-ին փոփոխված՝ Արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգում հիմնադրող Լոկառնոյի համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102 հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է եւ ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ

Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

26 դեկտեմբերի 2006 թվականի
ՍԴՈ-670

print page Տպել էջը